In celebration of its 25 years anniversary, Friedrich Nauman Foundation for Freedom organizes an international conference “25 Years Promoting Freedom in Bulgaria” together with a special photo exhibition and publication.

The publication presents in retrospect the 25-year long history of the Foundation and its contribution to freedom in Bulgaria. Daniel Kaddik, Project Director of FNF Southeast Europe, addresses the readers as follows: “Since the very moment Bulgaria rejected the totalitarian regime and chose freedom instead, the Foundation has been supporting its transition to democracy and market economy. This is an occasion worth celebrating and the right moment to make an assessment of the achieved progress so far. This is exactly the goal of the current publication. We have a look back in time in the developments of the last 25 years to assess the contribution of the Foundation to the changes in Bulgaria”.

The booklet contains a chronological review of every year since 1990 with its key historic events and highlights from the work of FNF. The publication presents congratulatory addresses from the long-term partners of the Foundation such as H.M. King Simeon II, Lyutvi Mestan, Evgenii Dainov, Emil Koshlukov, and others. The late President of Bulgaria, Dr. Zhelyu Zhelev, had been one of the closest to FNF politicians. You can find a special address by him devoted to the 50th anniversary of the international work of the Foundation from 2013.

FNF team not only has looked through its own photo archive, but also through two other photo data banks. That is why the book presents a rich selection of photos from symbolic moments from Bulgarian transition – such as the dismantling of the star from the Party House in 1990, the break into the Parliament in 1997, the signing of the Accession Treaty with the EU in 2005 and others. Through these important archive photo cadres, the booklet manages to visualize vividly the travel back in time through the transition and to give a valuable historic retrospection of the last 25 years of Bulgarian history.

Dr. Gerhardt, Chairman of the Board of Directors of the Foundation, shares in the introductory remarks his firm belief that: “ The current liberal potential in Bulgaria and the generation that has grown up at times of freedom can only give us hope. Nevertheless, freedom requires that every person in every moment is ready to fight for it, to deserve it, since freedom should not be taken for granted or as a must.”

You can download the publication in Bulgarian language from here.

Have a pleasant travel back in time in the history of FNF and Bulgaria!

25 godini FNF

 

По повод честването на своя юбилей Фондация за свободата „Фридрих Науман“ организира международна конференция „25 години в подкрепа на свободата в България“, съпътствана от специални изложба и публикация.
Изданието представя в ретроспекция 25-годишната история на Фондацията и работата й в името на свободата в България. Даниел Кадик, ръководител на Фондация за сво­бодата „Фридрих Науман“ за Югоиз­точна Европа, се обръща към читателите така: „От момента, в който България от­хвърли тоталитарния режим и избра свободата, Фондацията подпомага процеса на трансформа­ция към демокрация и пазарна икономика. Това е повод да празнуваме и да обърнем поглед назад, за да направим равносметка на постигнатото. Именно това е и целта на тази публикация. Об­ръщаме поглед назад към развитието през изми­налите 25 години, за да видим какъв е приносът на Фондацията за промените в България.“

Изданието съдържа хронологически преглед на всяка една година след 1990 – с ключовите събития в нея и информация за дейността на организацията. Поздравителни думи в нея отправят дългогодишните й партньори Н.В. Симеон II, Лютви Местан, Евгений Дайнов, Емил Кошлуков и др. Покойният президент д-р Желю Желев през годините е един от най-близките до Фондацията политици. В публикацията намира място негово поздравително писмо по повод 50-годишнината от старта на глобалната й дейност през 2013 г.

Екип на Фондацията не само прегледа снимковия архив на институцията, но и този на различни фото дата банки. Така в книгата намират място много символични снимки от прехода – свалянето на звездата на Партийния дом през 1990 г., нахлуването в Парламента през 1997 г., подписването на договора с Европейския съюз през 2005 г. и др. Архивните кадри дават на събитията, описани в книгата, още повече контекст и я превръщат в ценен исторически преглед на последните динамични 25 години от историята на България.

Др. Герхардт, председател на управителния съвет на Фондация, споделя във встъпителните си думи вярването си, че: „Съществуващият либерален потенциал в България и израсналото на свобода поколение могат да ни дават само надежда. Не­зависимо от това свободата изисква във всеки един момент човек да бъде готов да я отстоя­ва, да се бори за нея, защото тя не е даденост и нещо задължително.“

Mоже да свалете изданието на български език от тук.

Приятно пътуване във времето по стъпките на историята на Фондацията и България.